SM0310: A' Cheud Cheum

A' Cheud Cheum
Scottish Traditional Tunes
arranged by Christine Martin & Mary Strachan

Cover ImageEasy arrangements of Scottish Traditional tunes for the harp or piano.

Arranged by two well known harp teachers on the Isle of Skye, Mary Strachan and Christine Martin. This is a lovely selection of tunes suitable for the less advanced player.

Buy this music now    Score: £10.00 + p&p

 

Other music composed or arranged by Christine Martin

Tunes in the book

Tunes in the Book:
   
Ailein duinn a luaidh 's a leinidh
A man's a man for a' that
An cluin thu mi mo nighean donn?
An Teid Thu Leam, A Mhàiri?
Bha mi latha samhraidh
Britches Full of Stitches
Calum Sgaire
Calum's Road
Chan eil mo leannan ann an seo
Cnoc Mhàrtainn
The Cockle Gatherer
Coulter's Candy
Crodh Laoidh nam Bodach
Cumha Choire Cheathaich
Dr Boyd's Jig
Fail Oro mar dh'fhàg sinn
Fear a' phige
Fonn Beag aig Innes
Gheibh Sinn Ribeannan Mòra
The Glen Where the Deer Is
Greensleeves (3 part Scottish Version)  
Gu ma Slan do na Fearaibh
Hector the Hero
Ho ro Uilleim
I see Mull
Jumping Geordie
Kate Dalrymple
The Keel Row
Kirree fo Niaghtey
Leanabh an aigh
MacFarlane's Rant
Marnie Swanson of the Grey Coast
Mi le m'uilinn air mo ghlùin
Morning has broken
O'er the Bows to Ballindalloch
Oran Mòr Mac Leòid
The Rakes of Mallow
Roxburgh Castle
Ruidhleadh an Gille Cam
The Sailor's Wife
'S e gaol a' Bhobain Fionnlagh /
Finlay is his father's darling
'S gann Gun Direach mi Chaoidh
'S i Morag a rinn a' bhanais
Sneachd
Tha Smeòrach 'sa Mhadainn Chiùin
Thig am Bàta
Hug-o
The Tongadale Reel
Ubhaidh abhaidh
Willafjord


Score Information

Title: A' Cheud Cheum
Composer: Trad
Arranger: Christine Martin & Mary Strachan
Instrumentation: Lever Harp
Level: Beginner
Format: Stapled
Size: A4
ISBN: 1-871931-02-9
Our Ref: SM0310
Publisher: Taighna na Teud
Edition/Year: New enlarged edition 2012
Origin: UK

Sample page from the book

Sample page